Õuesõpe keeletunnis. 30 aktiivõppe võtet. Sobivad ka keelekursusele.

7.90 

Õppematerjalis on 30 inspireerivat töövõtet, mis arendavad õppijate sõnavara,  suhtlusoskust, mõtlemisoskust, suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning keskendumisoskust. Õuetunnid  on tore vaheldus ja aktiivne tund jääb kauaks meelde.

 

Õuesõpe on tore vaheldus ja aktiivne tund jääb kauaks meelde. Liikumine ja värske õhk panevad aju paremini tööle. Keelt saab tõhusalt õppida kõikjal ning väljaspool klassiruumi on alati tore füüsiline, vaimne ja sotsiaalne õpikeskkond. Õppematerjalis on 30 inspireerivat töövõtet, mis arendavad õppijate

  • suhtlusoskust
  •  mõtlemisoskust
  • suulist ja kirjalikku väljendusoskust
  • sõnavara
  • keskendumisoskust

Meetodeid saab kohandada vastavalt aastaajale ja õppijate oskustele. Need sobivad eesti keele kui võõrkeele ja  emakeele õppeks ning ainetevaheliseks lõiminguks kunstiõpetuse, looduslooga, matemaatikaga, inimeseõpetusega jm. Kõiki harjutusi saab kasutada ka teiste võõrkeelte õppimiseks.

30 õuesõppe meetodi töövõtted sobivad ka keelekursustele ning iseõppijale. Paljusid võtteid saab kohandada ka lasteaiale.

Hinnangud puuduvad.