Kust?, Kus?, Kuhu? Reeglid

1.20 

See on õpilaste lemmik. Reeglid õhupallidena. Mõte on, et nad kirjutavad siia juurde ka näiteid, eriti lühikese sisseütleva juurde: kinno, poodi, koju – pusivad reeglitega.

Miks mitte ka teha siit, siin ja siia jne.

A-2, B-1

Eesti keel teise keelena.